LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 85/2014. (XII. 31.) számú Kormány rendelet 4. § (1) -(3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó
a) a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén,
b) a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy helyiségben, vagy
c) a települési önkormányzat által kijelölt helyen,
szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.
(2) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, ide nem értve a (4) és (7) bekezdés szerinti esetet.
(3) Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése rögzíti: Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, továbbá az ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.
A fenti jogszabályi rendelkezés a szabványos gyűjtőedény esetében a hulladékgyűjtő járművek ürítő szerkezetéhez alakított gyűjtőedényre (EN-840-1 szabvány) és a többlethulladék elszállítására szolgáló, a közszolgáltató emblémájával ellátott, speciális hulladékgyűjtő zsákra utal.
A vegyes hulladék gyűjtéséhez szükséges edényzetet az ingatlanhasználónak kell beszereznie.
Felhívom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgyűjtés során az alábbiak szerint legyenek szívesek eljárni:
- szabványos gyűjtőedényt, illetve a többlethulladék elszállítására, az arra szolgáló,
a közszolgáltató emblémájával ellátott, speciális hulladékgyűjtő zsákot használjanak,
- ügyeljenek arra, hogy a hulladék a gyűjtőedény mellé ne kerüljön
- tartózkodjanak a hulladékgyűjtő edényzet túltöltésétől
- a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, építési törmeléket ne helyezzenek
- a gyűjtőedénybe kizárólag az elkülönített gyűjtés (papír-, üveg-, műanyag, fém, zöldhulladék) szerinti hulladékot helyezzenek .

Kérem a lakosságot, hogy a fentiekre fokozott figyelmet fordítsanak, ellenkező esetben, a jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő hulladékgyűjtés esetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

Nagydobos, 2018. szeptember 27.

Dr. Kovács Eszter
jegyző