A magánszemélyek kommunális adójáról

A letölthető rendelet: http://nagydobos.hu/sites/default/files/1497947788_5_2017%20v_26_komado%...

NJT: http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/2244/171289/239438/1497947788_5_...

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b) pontjában, továbbá a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

Adókötelezettség

§ Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Nagydobos Község illetékességi területén lévő
a) magánszemély tulajdonában lévő lakás,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

c) építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet,

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után.

II.

Adómentesség, adókedvezmények

2. § (1) adómentes:

a) a garázs

b) a hétvégi ház,

c) a présház,

d) a gazdasági épület,

e) a tároló

f) nyári konyha.

3. § (1) Az egy háztartásban élő magánszemélyek tulajdonában lévő második és további üres lakás, valamint beépítetlen belterületi földrészlet után az adózó kérelmére az egyébként járó adó 50%-t kell megfizetni.

(2) A rendelet szempontjából egy háztartásban élőnek kell tekinteni az életvitelszerűen együtt élő személyeket, akik erről írásban nyilatkoznak az adóhatóságnak.

(3) Jár az adókedvezmény akkor is, ha a tulajdoni hányaddal rendelkező adózó együtt él olyan személlyel, aki már ingatlanban is tulajdonos, valamint az első beépítetlen földrészlet tulajdon /rész/ jogával rendelkezőnek is jár a kedvezmény, továbbá akkor is érvényesíthető a kedvezmény, ha olyan személy él együtt valakivel, ahol neki nincs tulajdoni hányada, de máshol, más épületben ahol nem lakik, van tulajdoni hányada.

III.

Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke adótárgyanként 2.000Ft/év.

IV.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2017. május 25. napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2009.(XII.15.) számú rendelete.

Kovács Gábor Dr. Horváth László

polgármester jegyző