Mezőőri járulék

Tájékoztató a mezőőri járulékról

A mezei őrszolgálat helyi szabályait Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról szóló 6/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza. A Rendelet területi hatálya Nagydobos Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, tanyákra, zártkerti ingatlanokra, személyi hatálya az előzőekben említett ingatlanok tulajdonosaira terjed ki. A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a www. njt. hu internetes oldalon. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a termőföld tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

A mezőőri járulék mértéke: Hektáronként: 1000 Ft/év.

A tulajdonos minden év január 31. napjáig köteles bejelenteni a termőföldet, amely a tárgyév január 1. napján a tulajdonában volt. A mezőőri járulékfizetési kötelezettség a fenti bejelentés elmaradása esetén azt a személyt terheli, akinek tárgyév január 1. napján a termőföld a tulajdonában volt. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek. A mezőőri járulék fizetésére kötelezett személy a termőföld tulajdonjogában történt változást 30 napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek. A mezőőri járulék összegét a bejelentés, illetve az ingatlan-nyilvántartás alapján a polgármester határozattal állapítja meg. A mezőőri járulék felét minden év május 31. napjáig, a fennmaradó összeget szeptember 15. napjáig kell megfizetni Nagydobos Község Önkormányzatának. 2018.05.01. napjától hatályos rendelet módosítás értelmében a meg nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívom a termőföld tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a mezőőri járulékot megállapító határozatban foglalt határidőben a járulék fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az önkormányzat adóhatósága intézkedik a meg nem fizetett járulék adók módjára történő behajtása iránt! Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a 2018. évre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek jelen tájékoztatóhoz mellékelt, „FÖLDTULAJDONOSI BEVALLÁS” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és Nagydobos Község Önkormányzatához személyes, vagy postai úton történő eljuttatásával eleget tehetnek.

Nyomtatvány: http://nagydobos.hu/content/f%C3%B6ldtulajdonosi-bevall%C3%A1s-nyomtatv%...

Dr. Kovács Eszter

jegyző