Rezsicsökkentési tájékoztató kiegészítése

A közösségi médiákban megjelent tájékoztató bejegyzéshez érkezett lakossági hozzászólásokkal összefüggésben az önkormányzat az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:
Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentéről szóló 37/2018 (III.8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja értelmében: Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részére a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege 12 000 forint. A Korm. rend. 3. §-a rögzíti: A juttatás összegét az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) köteles a Get. 141/L. § (1) bekezdése szerinti, az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére a fogyasztók rendelkezésére bocsátani akként, hogy az az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámlájuk egyenlegébe beszámításra kerül.

A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet 1§ (1) bekezdése a értelmében: A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.2.1. pontja szerinti fűtési célú távhőszolgáltatást az e rendelet hatálybalépésekor igénybe vevő,
a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontja szerinti díjfizetők közül a lakossági díjfizető,
b) - épületrészenkénti díjmegosztás esetén - a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználók közül az egyes épületrészek tulajdonosa vagy
c) - ha a távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre - a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági felhasználó [az a)-c) pont a továbbiakban együtt: fogyasztó] részére az 1. mellékletben meghatározott mértékű, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt (a továbbiakban: juttatás) ír jóvá az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
A Korm. rendelet 1. melléklete szerint:
1. Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke fogyasztónként 12 000 Ft.
2. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke az 1. pontban meghatározott összeg és a lakás céljára szolgáló épületrészek számának szorzata.
A Korm. rendelet 2 . melléklete értelmében: A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít.
A Kormány az 1072/2018. (III.9.) számú, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésről szóló határozatának 4. pontjában foglaltak szerint a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével többletforrást biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, és az így biztosított többletforrásnak a települési önkormányzatok általi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása céljára történő felhasználása érdekében szükséges intézkedések megtételére a Korm. határozat 5. pontja a belügyminisztert hívja fel.
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Korm. határozat 2. számú melléklete szerinti települési önkormányzatoknak szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási elvek mentén, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson.
A Korm. határozat 4. pontja értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy
a) a 3. pont szerinti költségvetési támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2019. március 31., a lakosság részére a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. február 15.,
b) a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően haladéktalanul folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.
A Korm. határozat 2. számú mellékletének 175. sora rögzíti: Nagydobos Község Önkormányzata barnakőszén vásárlása céljából 750 570 ft összegű támogatásban részesül, melyet 197 q barnakőszén vásárlására fordíthat.
A Korm. határozat 3. pontja által hivatkozott Támogatói okirat a Belügyminiszter által Önkormányzatunk részére megküldésre került. A Támogatói okirat 5. pontja rögzíti:
A Kormány döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:
Tüzelőanyag fajtája Jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége
barnakőszén vásárlása 197 q

A Támogatói okirat 10. pontja értelmében: A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt szenet 2019. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére.
A Támogatói okirat 11. pontja szerint a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet alapján kerülhet a tüzelőanyag kiosztásra.
A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint:
A Kormány egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a háztartások számára pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanonként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a kiépített gázhálózattal nem rendelkező, 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet szerinti összeg erejéig a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen.

A lakosság figyelmét az alábbiakra hívom fel:

- az 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 3. pontja értelmében kizárólag a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települési önkormányzatok részesülnek lakott ingatlanonként 12 ezer forint összegű költségvetési támogatásban pénzbeli támogatás biztosítása céljából. Nagydobos Község kiépített gázhálózattal rendelkezik, ezáltal pénzbeli támogatás nyújtása céljából nem részesül támogatásban a Korm. határozat alapján.
- A 37/2018 (III.8.) Korm. rendelet értelmében a lakossági földgázfogyasztók részére, és a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a 12 000 forintos juttatást a szolgáltató a számlából vonja le
- Nagydobos Község Önkormányzata az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján részesül a téli rezsicsökkentést célzó költségvetési támogatásban, mely támogatást a Korm. határozat melléklete, és a Támogatói okirat alapján is kizárólag barnakőszén vásárlására fordíthat, és a szociális rászorultság, valamint a 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet alapján oszthat ki.

Kelt: Nagydobos, 2018. 05. 18.

Dr. Kovács Eszter
jegyző