Szociális tüzelőanyag támogatás 2016

Az igényléseket a Polgármesteri hivatalban kérhető nyomtatványon 2016. december 9-én 12 óráig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint:
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,
c) lakása vegye tüzeléssel fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.
(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:
a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;
b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
ca) aktív korúak ellátására;
cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család;
f) a közmunka programban résztvevő személy;
g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
(3) A tüzelőanyag (szén) támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Kérem a nyomtatvány pontos kitöltését, és a beadási határidő (2016. december 9. én 12 óráig) betartását!

Nagydobos, 2016. december 2.

Dr. Horváth László
jegyző