Tájékoztatás nyári betakarítási, mezőgazdasági munkálatok tűzvédelmi előírásaival kapcsolatosan.

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
Tárgy: Tájékoztatás nyári betakarítási,
mezőgazdasági munkálatok tűzvédelmi előírásaival kapcsolatosan.
Ü.i.: Szabó Imre c. tű. alez.
Tel.: 06-44/418-134
Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Jegyző Asszony/Úr/
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is, arra kellő körültekintéssel kell felkészülni. Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Ezeket a szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 221-230.§-ai tartalmazzák.
A szabályok be nem tartása miatt évente több száz mezőgazdasági tüzet - gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet - kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
Álláspontunk alapján a tájékoztatással a tűzesetek száma csökkenthető, ebben a tájékoztató tevékenységben kérem segítő közreműködését a mellékelt információs anyagnak a lakosság és a gazdálkodók minél szélesebb köréhez történő eljuttatásával.
Kelt: Mátészalka, elektronikus bélyegző szerint
Üdvözlettel:
Tamás Ferenc tű. alezredes tűzoltósági tanácsos kirendeltség-vezető
Melléklet: 1. 5 oldal - Mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai tájékoztató
2. 1 oldal - Mezőgazdasági erő- és munkagép szemle bejelentése
3. 1 oldal - Jegyzőkönyv mezőgazdasági erő-és munkagépszemle megtartásáról.
4. 2 oldal - Bejelentés külterületi irányított égetéshez
Terjedelem: 1 oldal
Kapják: 1. Csatolt címlista szerint települési önkormányzatok jegyzői (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - hivatali kapu)
Cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. sz.
Telefon: +36 (44) 418-134 Fax: +36 (44) 418-134
E-mail: mateszalka.kir@katved. gov.hu
Hivatali Kapu azonosító:113573380 

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi
szabályai
(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (ÜTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 221-230.§-ai előírásai.)
A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő- és munkagép, egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát, ellenőrzését az üzemeltető elvégezte, és el van látva legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.
Mire terjedjen ki afelülvizsgálat, ellenőrzés?
• tűzoltó készülék, megléte, darabszáma, teljesítménye, érvényességi ideje,
• akkumulátor fedél, védőburkolat meglétének és állapota,
• kipufogó vezeték, szikrafogók műszaki állapota, tisztítottsága,
• arató-, cséplőgépek hajlékony földelő vezetékénekműszaki állapota, megfelelősége
• ülepítők, tartály állapotának ellenőrzése,
• hidraulikai rendszer csepegés mentességének,
• a forgalomban résztvevő gépek műszaki vizsgájának megléte, világítás, féklámpák működtetésének ellenőrzése,
• elsősegély készlet ellenőrzése, (lejárati idő, megfelelően feltöltött-e),
• pótkocsik szemszóródásának megakadályozása
• a dolgozók aratás előtti tűzvédelmi oktatása.
A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.
A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
A munkálatok megkezdése előtt és során az erő- és munkagép használatára vonatkozó
tűzvédelmi szabályok
Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles
• a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni
• a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
• ellenőrizni az aratógép hajlékony földelővezetékének meglétét, megfelelőségét,
• ellenőrizni az akkumulátor legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattának meglétét, megfelelőségét.
• A kézi tűzoltkészülék meglétét, könnyen hozzáférhetőségét.
• Gabonatáblán, a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben dohányozni tilos
• Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
• Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika¬folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
További szabályok
• Olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
Fontos, a munkagépet tilos a ga ibonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni!
• A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csövegyújtasiveszeIyt^?jlejjt|£niy2yaHiE3z erőgépekklpufogocsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.'
A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban Irészt vevő ^erőgépet a ^ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m -t.
Tűztávolságok
A tartalék üzem- és kenőanyagot legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától.(éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen
Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni
Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni
A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni
A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
a) fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább
200 méter,
b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter, 
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter
A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.
A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Minden külterületen végzett szabadtéri égetést 2020. január 22-től az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 226. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyháza, Erdősor 5. sz.) írásban be kell jelenteni.
Írásbeli bejelentés formája: Rendszeresített bejelentés lap nyomtatvány.
Irásbeli bejelentés módja: szabolcs.titkarsas@katved.sov.hu elektronikus levelezési (e-mail)
cím
Kivétel a bejelentési kötelezettség alól:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja - mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a bejelentés alapján végezhető égetési
tevékenységre vonatkozóan:
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 2
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető.
Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt található a következő linken: http://www.katasztrofavedelem.hu.
Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár, valamint a tűzvédelmi bírság megtérítéséért.
A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei
• A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról rendelkező 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott „tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 10.000,-Ft. legnagyobb mértéke 1 000.000,-Ft.
• A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott „tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 3.000.000,-Ft. ,
• A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában meghatározott
„tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 50.000,-Ft.
• A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 49. sorában meghatározott „szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 400.000,-Ft.
• A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 42. sorában meghatározott
„tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése" szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 60.000,-Ft.
Szándékos tűzokozás esetén a katasztrófavédelmi kirendeltség a beavatkozással, a tűz oltásával kapcsolatos költségek megtérítését is kezdeményezi.

Mezőgazdasági erő- és munkagép szemle bejelentése
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetőjének
Mátészalka Alkotmány u. 1.
4700
Tisztelt Kirendeltség Vezető Úr!
A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 229.§ (1) pontja alapján bejelentem, hogy a
(üzemeltető
személy, gazdálkodó szerv megnevezése)
201 év hó -án órakor , utca
szám alatti telephelyen aratás előtti gépszemlét tart.
A gépszemlén a következő erő- és munkagépek, valamint egyéb járművek vesznek részt, (rendszám, típus felsorolása)
A gépszemle tűzvédelmi szempontjai különösen:
- tűzoltó készülékek megléte, darabszáma, teljesítménye (legalább 21A 113B) kipufogó vezeték műszaki állapota, tisztítottsága szikratörő műszaki állapota, tisztítottsága
arató- cséplőgépek hajlékony földelő vezetékének műszaki állapota, megfelelősége akkumulátorok védőburkolatának műszaki állapota, megfelelősége
A gépszemle végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége (cím, telefonszám): 
JEGYZŐKÖNYV
Mezőgazdasági erő- és munkagépszemle megtartásáról
Készült:
év, hó, nap a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 229. § (1) alapján1
Jelen vannak: a gépszemlét szervező
részéről: név cím
elérhetőség
Tárgy: .... ... év, hó, nap tartott aratás előtti gépszemle.
A gépszemlét a mai napon megtartottuk az alábbiak szerint:
- tűzoltó készülékek megléte, darabszáma, teljesítménye (legalább 21A és 113B)
- kipufogó vezeték műszaki állapota, tisztítottsága
- arató-, cséplőgépek földelő vezetékének műszaki állapota, megfelelősége
- akkumulátorok védőburkolatának műszaki állapota, megfelelősége stb.
- pótkocsik szemszórásának megakadályozása
A dolgozók az aratási és betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásba részesültek.
A gépszemlén részt vevő gépek típusa, neve. Rendszám,
azonosító
szám Szikrafogó próba eredménye Szemlén megfelelt (M) nemfelelt (N)

%

A szikrafogó próbát az üzemben tartó, végezte el, hó nap annak eredménye:
megfelelő, nem megfelelő, / megfelelő szöveget a gép azonosító sorába kell beírni /
További szükséges intézkedések:
Az erő és munkagépek jegyzőkönyvvel el lettek látva, a kezelő személyzet kioktatása megtörtént.
A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
BEJELENTÉS
KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉSHEZ
szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu A1) Bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe:
A2) A munkát irányító neve, telefonszáma:
B1)Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt) település:
B2) Helyrajzi szám:
B3) Földrajzi koordináták:
- északi szélesség: - keleti hosszúság:
B4) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):
C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:
- év hónap nap óra perc
C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja:
- év hónap nap óra perc
Megjegyzés:
év hó nap 
Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól
2020.01.22-től
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
I
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
I
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.