Tájékoztató a fúrt, vert, vagy ásott kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A fennmaradási engedélyezési eljárás kiterjed valamennyi engedély nélkül létesített ásott, vert és fúrt kútra.
Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a népegészségügyi szakhatóságot. A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.
A vízgazdálkodási bírság
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv. mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet-, vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, úgy a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, és az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés
Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása szükséges:
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján:
1. Kérelem, amely az alábbiakat tartalmazza: (Az önkormányzatnál nyomtatott formában beszerezhető, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról.)
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat.
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

Mellékletek:

1. Ivóvízigény esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)Korm. Rendelet szerinti vízminőség vizsgálat eredménye.
2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII:29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően.
3. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII:23.) KvVM rendelet 13. § szerint képesítést igazoló okiratok másolata.

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság. Elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.
Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

A Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes.
Az eljárás megindításához szükséges nyomtatvány átvehető Nagydobos Község Önkormányzatánál személyesen, valamint letölthető a www.nagydobos.hu internetes oldalról. A nyomtatványon megtalálható a nyomtatvánnyal együtt benyújtandó mellékletek listája is.

Nagydobos. 2020. 07. 28.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Eszter jegyző

http://www.nagydobos.hu/content/k%C3%BAt-fenntart%C3%A1si-enged%C3%A9ly-...