TALAJTERHELÉSI DÍJ

TISZTELT LAKOSOK!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, 2020. február 17. napján elfogadta a talajterhelési díjról szóló 5/2020. (II.17.) számú rendeletét.
A rendelet értelmében azoknak, akiknek műszakilag lehetőségük van arra, hogy ingatlanukat rá kössék a szennyvízcsatornára, de ezt mégsem teszik meg, talajterhelési díjat kell fizetniük.
Jogszabály szerint a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás kötelező. Azok az ingatlantulajdonosok, akik a megépült rendszerre nem kötnek rá, talajterhelési díjat kötelesek fizetni (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv.).
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerint önbevallás keretében a fogyasztónak kell megtenni, bevallania és befizetnie tárgyévet követő év március 31-ig.
A díj összege köbméterenként 1 800 Ft.
Mentesül a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól :
a) az a magánszemély kibocsátó, aki a komfort nélküli ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet, feltéve, hogy bejelentett állandó lakóhellyel senki nem rendelkezik az ingatlanon,
b) a kibocsátó kérelmére a csőtörés igazolására tekintettel a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére díjkedvezmény állapítható meg az elfolyt vízmennyiséget figyelembe véve. A bevalláshoz mellékelni kell a közszolgáltató igazolását az elfolyt víz mennyiségéről,
c) az a kibocsátó, aki/amely 2020. április 30. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá köt.

A fogyasztóknak 2021 március 31-ig kell bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tenni a 2020. év vonatkozásában. A talajterhelési díj bevallásának elmaradása esetén, a lakos felszólítást kap annak benyújtására, melynek eredménytelensége esetén mulasztási bírság szabható ki, és ennek eredménytelensége esetén ellenőrzési eljárást megindítására kerül sor. Az ellenőrzés során feltárt adóhiány után pedig adóbírságot és késedelmi pótlékot kell kiszabni a mulasztóval szemben.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület által biztosított türelmi idő végéig, 2020. április 30. napjáig minél szélesebb körben kössenek rá a felújított községi szennyvízcsatorna hálózatra, a talajterhelési díj fizetési kötelezettség elkerülése érdekében.
(A díjfizetési kötelezettség alóli mentesítés feltétele, hogy 2020. április 30. napjáig a tényleges bekötés meg is történjen, nem elegendő a szennyvízhálózatra történő csatlakozási eljárás megindítása.)
Azok a lakosok, akik 2020. április 30. napjáig nem kötnek rá a szennyvízcsatorna hálózatra, 2021. évben 1800 Ft/ m3 összegű talajterhelési díjat lesznek kötelesek fizetni a 2020-as év vonatkozásában.

Nagydobos, 2020. 02. 19.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Eszter
jegyző